09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مهاجرت به هلند و اخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی در هلند

مهاجرت به هلند و اخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی در هلند

شرایط مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا):

در سالهای اخیر روش تمکن مالی برای متقاضیان مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) دارای جذابیت فراوان بوده است ، اگرچه سابقا بسیاری از متقاضیان از روشهای دیگر از قبیل روش خرید ملک و سرمایه گذاری یا ثبت شرکت برای مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) اقدام مینمودند، اما هم اکنون روش تمکن مالی طرفداران بیشتری پیدا کرده و با توجه به شرایط نسبتا سهل الوصول آن و داشتن کمترین ریسک، بین بقیه روشها دارای شرایط کاملا متفاوتی است که این شرایط ، رو ش تمکن را از سایر روشها متمایز نموده است.

در حالیکه سایر روشهای مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) بر اثبات داراییهای فرد یا انتقال دارایی های متقاضی در خارج از کشور اشاره دارد و متقاضی مقید به سرمایه گذاری و یا ثبت شرکت در خارج از کشور میباشد ، اما روش تمکن مالی تاکید بر داشتن تمکن مالی در داخل کشوردارد ومتقاضی الزامی در خارج کردن سرمایه داخل ندارد،

به همین دلیل این روش نسبت به سایر روشها به مراتب داری ریسک کمتری بوده و برنامه مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) در الویت اول متقاضیان قرار دارد.

در واقع آیا میدانید که با داشتن سند ملکی و سپرده بانکی در داخل امکان مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) فراهم است،این در حالی است که نه نیاز به سرمایه گذاری و یا خرید ملک است و نه حتی نیاز به پرداخت مالیات ناشی از ثبت شرکت در اروپا میباشد،

تمکن مالی از طریق هلند یکی از سریع ترین روش مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا بشمار میرود،در این روش به ثبت شرکت و پرداخت مالیات شرکت و استخدام پرسنل بومی نیازی نیست و به مدرک زبان نیز نیاز ندارد.مضافا تمدید در این روش به سهولت انجام میگیرد.

ویژگی ها و مزایای اقامت از طریق تمکن مالی:

بدلیل ماهیت این روش مبنی بر تمکن مالی متقاضی در داخل کشور ، این برنامه مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا) فاقد ریسک است.
ساده ترین و سریعتری روش مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی (مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا)
تمدید اقامت که بدرستی دغدغه اصلی متقاضیان مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی است در این روش به آسانی صورت میگیرد.

عدم نیاز به راه اندازی کسب و کار و تجارت و ثبت شرکت و سرمایه گذاری برای متقاضیان مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی
عدم نیاز به سطح زبان برای متقاضیان مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی

عدم رعایت محدودیت سنی برای متقاضیان مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی

شمول خانواده و افراد تحت تکفل (فرزندان زیر ۱۸ سال) برای متقاضیان مهاجرت به هلند واخذ اقامت هلند از طریق تمکن مالی