09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

آیا شلاق تعزیری در پیشینه کیفری درج می‌گردد⁉️

مشاور حقوقی
👇🏻👇🏻👇🏻
آیا شلاق تعزیری بابت رابطه نامشروع مادون زنا در پیشینه کیفری محکوم درج می‌گردد⁉️

✅محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

حد قوادی در حقوق جزا

📚نکاتی از حقوق جزا
حد_قوادی

✅قوادی؛ عبارت از: به هم رساندن دو نفر یا چند نفر برای زنا یا لواط است. (ماده ی ۲۴۲).
که به آن 👈🏻قیادت نیز، گفته می شود.

👈🏻حد قوادی؛ منوط به تحقق زنا یا لواط است. “تبصره ی ۱ ماده ی ۲۴۲”.
یعنی، قوادی؛ جرمی مقید است.

✔️در صورتی که، به هم رسیدگان؛ مرتکب زنا یا لواط شوند، عامل به حد قوادی محکوم خواهد شد💥۷۵ ضربه شلاق حدی💥
✋🏻👈🏻در غیر این صورت، عامل، تعزیر خواهد شد. ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶. “تبصره ی ۱ ماده ی ۲۴۲ و با در نظر گرفتن ماده ی ۲۴۴”.

🔺در قوادی؛ تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست. “تبصره ی ۲ ماده ی ۲۴۲”.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
👈🏻یعنی، قوادی جرم به عادت نیست. بلکه، جرمی واحد و ساده است. فقط، برای تحقق آن، به هم رساندن حداقل ۲ نفر، شرط است.

🔺حد قوادی؛ برای مرد یا زن؛ ۷۵ ضربه شلاق حدی است.
✋🏻اما، در👈🏻 بار دوم، و نیز در بار 👈🏻سوم؛ به حد قوادی برای مرد قواد، تبعید نیز، اضافه می شود. یعنی، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان حد، و تبعید تا یک سال. که مدت تبعید را، قاضی دادگاه مشخص می کند. “ماده ی ۲۴۳”.

🔺اگر برای قواد؛ (چه مرد و چه زن)، در ۳ مرتبه به عنوان تکرار؛ حد قوادی جاری شود، در مرتبه چهارم اعدام می شوند. “ماده ی ۱۳۶”.

🔺کسی که، دو یا چند نفر نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، مستوجب حد نیست. لکن، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شود. “ماده ی ۲۴۴”.