09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

شرایط انتقال سوابق بیمه ای دیگر به بیمه تامین اجتماعی

✅شرایط انتقال سوابق بیمه ای دیگر به بیمه تامین اجتماعی :

🔰نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در اجرای ضوابط مقرر در تبصره های الحاقی به آئین نامه اصلاحی تبصره ٣ ماده واحده قانون مذکور مصوب ٣/٨/٧٧ هیأت وزیران صورت می پذیرد که برابر است با ١٨% آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در محل خدمت قبلی یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا در محل خدمت جدید ( هرکدام بیشتر باشد) به ازاء طول مدت خدمت به کسر میزان وجوه منتقله از صندوق مربوطه (سهم شخص و کارفرما) . ضمناً حسب مقررات قانونی مورد عمل پرداخت مابه التفاوت متعلقه متوجه بیمه شده متقاضی است.

قرارداد های کار پاره وقت نیز مشمول بیمه میشوند.

🔆 آیا می دانید قرارداد های کار پاره وقت نیز مشمول بیمه میشوند؟

✅ بر اساس ماده 148 قانون کار افراد به تناسب کارکرد می بایست نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند. فلذا قرارداد پاره وقت بدون ارسال لیست بیمه می تواند تبعات قانونی از قبیل شکایت کارگر برای دریافت حق بیمه خویش به تناسب کارکرد را به دنبال داشته باشد.