09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی

📕 تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی

📗 حتما بارها برای انجام مبادلات بانکی خود از انواع چک‌های بین بانکی استفاده کرده‌ایم، اما شاید به درستی ندانیم این چک‌ها چه کاربردی دارد و تفاوت آنها با یکدیگر چیست…

📗 چک بین بانکی

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک‌ها با استفاده از رمز صادر می‌شود. وجه چک‌های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود.
اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک‌هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می‌گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می‌گردد.

📗 ابطال چک‌های بین بانکی

برای ابطال چک‌های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

📗 چک بانکی

چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چکهای در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت‌های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است…
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913