09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مفهوم و اقسام عقد

🔹تعریف عقد:توافق دو انشا متقابل که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود.

💠لازم ⬅️هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ عقد را ندارند،مگر در موارد معینه(ماده۱۸۵)

💠جایز ⬅️هریک از طرفین می توانند هر وقتی که بخواهند عقد را فسخ کنند(ماده۱۸۶ق.م)

💠خیاری ⬅️عقد لازمی که در آن به دوطرف یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ داده می شود(ماده ۱۸۸ق.م)

💠منجز ⬅️تاثیر عقد برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد(ماده ۱۸۹ق.م)

💠معلق ⬅️تاثیر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد(ماده ۱۸۹ق.م)

💠معوض ⬅️عقودی که دارای۲ عوض هستند و عوضین علت برای هم،همسنگ هم،و در برابر هم قرار می گیرند.

💠غیرمعوض ⬅️دارای عوضین نبوده وفقط دارای یک مورد و عوض می باشد.

💠تملیکی ⬅️مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال می یابد.

💠عهدی ⬅️تنها انجام یا ترک عملی را طرفین به عهده میگیرند.

💠مطلق ⬅️فاقد هرگونه شرط و قیدی است.

💠مشروط ⬅️شرط یا شروطی در آن درج شده است.

💠رضایی ⬅️عقودی می باشد که توافق دو اراده رکن لازم و کافی برای انعقاد آن ها می باشد و به تشریفات نیاز ندارد.

💠تشریفاتی ⬅️پیمانی که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا با واژه های خاص باشد.

💠عینی ⬅️وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است.

موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913