09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل حرف پزشکی

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل حرف پزشکی

💠 در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و برابر دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ، برخی از صاحبان مشاغلی که در گروه سوم مالیاتی قرار می گیرند ( از جمله صاحبان فعالیت شغلی حرف پزشکی) مشمول تعیین مالیات مقطوع جهت عملکرد سال ۱۳۹۷ خواهند بود .

🔷 بر این اساس مالیات قطعی سال ۱۳۹۷ آن ها با توجه به جدول مندرج در دستورالعمل ابلاغی نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۶ محاسبه می گردد.

🔷 ایندسته از مودیان مکلف به تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی مربوطه ( تعبیه شده در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان بخش اظهارنامه ) بوده و نبایستی اظهارنامه مالیاتی تکمیل و ارسال نمایند .

☑️ توضیحات :

🔶 ١. صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی ( فعالیت تحت قالب شخص حقیقی حتی با شراکت مدنی ) با توجه به اینکه از جمله مودیان گروه اول هستند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود ( البته پزشکان شاغل در این مراکز که دارای پرونده مالیاتی هستند با احراز دیگر شرایط مشمول این دستورالعمل خواهند بود )

🔶 ٢. توجه داشته باشیم تکمیل و تسلیم ( ارائه ) اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۷ به منزله عدم تمایل به قبول دستورالعمل یادشده می باشد .

🔶 ٣. با توجه به اینکه دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ، فقط صاحبان مشاغل گروه سوم را در زمره بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد ۱۳۹۷ دانسته ، فلذا صاحبان مشاغلی که فعالیت شان منحصراً خدماتی است چنانچه فروش آن ها تا ۵۰۰ میلیون تومان باشد جزو گروه سوم بوده و می توانند برابر دستورالعمل یادشده نسبت به تعیین مالیات مقطوع برای سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند .

🔶 ۴. این دسته از مودیان ( صاحبان مشاغل حرف پزشکی ) توجه داشته باشند چنانچه دریافتی اعلامی از ناحیه موسسات بیمه ای یا مراکز درمانی طرف قرارداد به سازمان امور مالیاتی با توجه به جمیع جهات حکایت از مبلغی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد حتی در صورت تمایل مودی در تعیین مالیات مقطوع و تکمیل فرم مربوطه ، از شمول دستورالعمل موردنظر خارج و مالیات آن ها مطابق مقررات تعیین می گردد .

🔶 ۵. مالیات قطعی ۱۳۹۶ ملاک محاسبه مالیات مقطوع سال ۱۳۹۷ خواهد بود فلذا لازم است وضعیت مالیاتی سال ۱۳۹۶ متقاضیان تعیین مالیات مقطوع ، مشخص و قطعی شده باشد . /منبع:تازه های مالیاتی

موسسه حقوقی دکتر علوی09120210913