09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

در تعدد اتهام، دادسرا صالح به انجام تحقیقات کلیه جرایم است

در تعدد اتهام، دادسرا صالح به انجام تحقیقات کلیه جرایم است ولو برخی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه باشد.

💠نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۳۹۴/۵/۴ – ۷/۹۴/۱۰۹۴

✍با توجه به مواد۲۲ ،۸۹ و ۹۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرایم می باید در دادسرا صورت پذیرد؛مگر این که در قانون استثناء وبه آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه برارتکاب جرایمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرایم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می باید توامان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم لواط، آدم ربایی وضرب و جرح عمدی، اقدام ودرنهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدورکیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم وفق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ ق.آ.د‌.ک ۱۳۹۲، دردادگاه صالح مطرح خواهد شد.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913