09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

متراژ متفاوت قولنامه با سند صادره

🔆 آیا می دانید چنانچه زمینی را خریداری کرده اید و بعد از درخواست سند متوجه شده اید متراژ قولنامه با سند صادره متفاوت است ، حق فسخ معامله را دارید؟

✅ طبق ماده 355 قانون مدنی ، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است فروشنده می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند.
موسسه حقوقی دکتر علوی09120210913