09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تسلیم رای داور به دادگاه

✅آیا تسلیم رای داور به دادگاه الزاماً و صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد به عبارت دیگر چنانچه اصل رای داور توسط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابلاغ رای داور را رد نماید.؟

◾️به نظر می رسد اگرچه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را ازطریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913