09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

ادله اثبات جرایم

#دادرسی_کیفری

✅نکات ماده۳۱۸ نظام‌ ادله قانونی بدین‌ معناست که قانونگذار ادله اثبات جرایم را تعیین میکند.

✍🏻در نظام دلائل معنوی یا اقناع وجدان قاضی حق ارزیابی دلائل را دارد و قاضی میتواند دلیل ابرازی را رد کند اما علت رد را باید به طور مستدل ذکر کند.

🔴کدامیک از جمله آثار اصل برائت نیست⁉️
👇🏻👇🏻👇🏻
🔺 حق سکوت متهم
🔺اصل استمرار ازادی متهم
🔺 اصل البینه علی المدعی
🔺 اصل آزادی تحصیل دلیل درامور کیفری

✔️فرارمتهم در رسیدگی به امر کیفری از لحاظ اثبات جرم نه اماره است نه دلیل ارتکاب جرم نه قرینه است بلکه ،
اوضاع و احوال خاصی است برای استنباط قاضی درجهات اثبات.

👈🏻علم قاضی هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله معتبر است.

✅درنظام دادرسی کیفری ایران اقراربعنوان یکی از دلایل اثبات فقط در جرائم مستوجب حد و قصاص (موضوعیت) دارد.

🔵درجرم قتل عمدی ،شاهد جنایت یک طفل۱۴ساله است شهادت او مسموع است در حد مزید اطلاع.

💥درخصوص شهادت در جرح وتعدیل ذکر اسباب آن لازم نیست.

☑️اگر دادگاه به شهادت شاهدان بعنوان بینه شرعی برای صدور حکم استناد کند ،
احرازعدالت شاهدان از یکی از راه های شرعی ،پیش از صدور حکم تکلیف دادگاه است و نیازی به ایراد جرح نیست.
⭕️چنان چه اظهارات شهود دراتهام زنا با یکدیگر (مغایر) باشد جرم زنا ثابت نمیشودو
شهودبه حد قذف ومجازات شهادت کذب درصورت اثبات محکوم میشوند.

🔻کتمان شهادت در قوانین موضوعه جرم تلقی نمیشود.

در یک جرم تعزیری در صورتی که دلیل شاکی شهادت شهود باشد (دوشاهدلازم) است.

✨نکته مهم
درصورت تعارض بین ادله کیفری درتشخیص ادله اولی و برتر 👇🏻

✔️اول 👈🏻علم قاضی
✔️دوم👈🏻اقرار
✔️سوم👈🏻شهادت
✔️چهارم👈🏻قسامه وسوگند معتبر است.

در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل مححرز باشد او میتواند برای ثابت نشدن لوث وتبرئه خود(سوگند) یاد کند.

⭕️در قسامه قسم خورندگان،باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند.

موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913