09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نکته هایی از حقوق مدنی

📚#نکته_حقوق_مدنی

🔰فقط پنج عقد عینی هستند؛

✔️عقد وقف
✔️ عقد رهن
✔️عقد هبه
✔️ عقد بیع صرف
✔️ عقد موجد حق انتفاع (ماده۴۷)

🔷عقود لازم/جایز/ دو وجهی؛

🔹عقود لازم: اصل برلزوم است (غیرقابل احصاء)
☑️مانند: بیع،قرض،مزارعه،ضمان،حواله،مساقات،نکاح،اجاره

🔹عقود جایز:

☑️مانند: مضاربه ودیعه ، عاریه ، جعاله ، شرکت

🔹عقود دو وجهی: از طرفی لازم و نسبت به طرف دیگر جایز
رهن؛ از طرف راهن،لازم است/از طرف مرتهن، جایز است.
کفالت؛ از طرف کفیل لازم/از طرف مکفول له جایز است.
در خصوص لزوم عقد هبه، اختلاف است ولی باید بدانیم عقد هبه با فوت یکی از طرفین منحل نمی شود و پس از قبض نسبت به متهب لازم است.

🔴انعقاد عقد
شرایط اساسی صحت معاملات(ماده 190)؛l
🔺 تراضی اراده ها(قصد و رضا)

💥ارکان توافق:

➖ایجاب: پیشنهادی است
➖کامل: ذکر عناصر اساسی عقد
➖مشخص: از نوع ایجاب، نوع عقد مشخص باشد
➖قاطع: به قصد التزام
➖قبول: رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب

🔺 اهلیت

🔺 موضوع مورد معامله
💥شرایط:
➖مالیت داشته باشد
➖نفع عقلائی داشته باشد
➖نفع مشروع داشته باشد
➖معلوم باشد
➖معین باشد
➖مقدور التسلیم باشد

🔺 مشروعیت جهت معامله