09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تخلفات انتظامى قضات

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات

١- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
٢- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴- صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
۶- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
١٠- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

١١- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات
١۴- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
١۵- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
١۶- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری
١٩- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢۴- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
٢۵- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢۶- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
٣۴- عدم ابلاغ نظریهکارشناسی به اصحاب دعوا
٣۵- برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین آمیز
٣۶- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
٣٧- عدم توجه به مستندات
٣٨- عدم پذیرش و ثبت لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی
۴٠- آمارسازی در سیستم مکانیزه
۴١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴٢- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴٣- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
۴۶- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴٧- عدم توجه به اعتبار امر قضاوتشده
۴٨- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴٩- تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق #مقررات

۵١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵٢- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵٣- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
۵۶- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
۵٧- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای
۶٠- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
۶١- عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶٢- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه خوانده و متهم)
۶٣- صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴- اطاله دادرسی
۶۵- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
۶۶- عدم مقابله دادنامه ها
۶٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶٨- صدور حکم خارج از خواسته
۶٩- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913