09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی

✴️ ورشکستگی

🔰شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

✔️ تاجربودن؛ حکم ورشکستگی خاص تاجراست و شرکت تجارتی.

🔺ممنوعیت ازتجارت که مستلزم مجازاتهای انتظامی و کیفری است مانع ورشکستگی انها نیست.

✅مثال👈🏻 اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداره از اشتغال به تجارت ممنوع اند اگر اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

🔺کسبه جز مشمول مقررات ورشکستگی نیست.

👈🏻حکم ورشکستگی شرکت های تجاری را (ازتاریخ احرازشخصیت حقوقی) آنهامیتوان تقاضا وصادر کرد به شرط اینکه طبق قانون تجارت تشکیل شده باشد.

✋🏻👈🏻اگریکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد سایرشعب مشمول ورشکستگی نیستند.

اما✋🏻اگرشرکت وسایل پرداخت تعهدات شعبه را فراهم نکند باعث اعلام ورشکستگی شرکت شده و به سایرشعبات نیزسرایت میکند.

2⃣توقف ازتأدیه دیون

3⃣منشأ دین

✔️طلبی که به وسیله طلبکار تاجر مورد مطالبه قرارمیگیردباید مسلم بوده وموعد پرداخت آن فرارسیده باشد.

4⃣ تاجرمتوفی

✔️حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت درحال توقف بوده تایک سال بعدازمرگ او نیز میتوان صادرکرد.

🔺بدیهی است اگرتاجری حین رسیدگی دادگاه به ورشکستگی اش فوت کند
جریان رسیدگی متوقف نخواهدشد ودعوا به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت.

✅هرگاه متوفی بازرگانی بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یابعد ازفوت اعلام شود
👈🏻اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه_اموربازرگان متوقف است.

🔴شرایط صوری اعلام ورشکستگی تاجر👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

🔺 دادگاه صلاحیت دار؛ تاجر مکلف است ظرف 3 روز پس ازحصول وقفه درپرداخت دیونش موضوع رابه دادگاه محل اقامت خود اعلام کند.

💥محل اقامت شخص حقوقی، محل اداره آن است.

🔺درخواست صدورحکم ورشکستگی توسط افراد زیرخواهدبود

🔸طلبکاران
🔸خود ورشکسته
🔸دادستان

☑️اگرتاجرورشکسته به واسطه اقدامات خود مانع اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی شود به موجب قرار دادگاه توقیف خواهدشد.

☑️با ور شکستگی تاجرمتوقف ازپرداخت دیون ، مطالبات طلبکارانی که موعد طلب آنها نرسیده نیزحال میشود.

🔺محتویات حکم ورشکستگی:

🔘 تعیین عضو ناظرومدیرتصفیه

✔️درمحل هایی که اداره تصفیه هست پس از صدورحکم ورشکستگی پرونده به اداره مذکور ارسال میشود

✋🏻👈🏻درغیراینصورت ضمن صدورحکم ورشکستگی ناظر تعیین میکنند.

🖇و همچنین یاضمن صدورحکم ورشکستگی یاظرف ۵ روز پس از آن مدیرتصفیه را معین میکند.