09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

راههای اثبات جنایت

راههای اثبات جنایت

🔰راه های ثبوت قتل دردادگاه؛اقرار،شهادت ،قسامه،علم قاضی است.

🔺قصاص ودیه با«سوگند»نیزقابل اثبات است.

🔺أرش وضرروزیان ناشی از جرایم نیز با«سوگند»اثبات می شود.

🔴لوث و قسامه

🔻قسامه برای اثبات محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت ویااثبات نوع جنایت به کار می رود.

👈🏻درصورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسامه ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورداستفاده قرار می گیرد.

✍🏻قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله ی دیگر غیر از سوگند منکر وجود لوث ،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یاغیر عمدی یاخصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

💥لوث اماره ای است قانونی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود.

🔴درجنایت عمدی ،اگرشاکی ازمتهم درخواست قسامه کند واو حاضر به قسامه نشود ، متهم به پرداخت دیه محکوم می شود.

✅ادای قسامه در هرحال با مدعی است .

✅مدعی می تواند قسامه رابه مدعی علیه واگذار نماید.

✅اگر مدعی علیه به تعداد لازم قسامه را اجراکرد ،تبرئه می شود.

✅مدعی ومدعی علیه حسب مورد می توانند یکی ازقسم خورندگان باشند.

✅درخصوص مدعی امکان تکرار قسم وجود ندارد.

🔻ازسوی مدعی علیه اگر خویشان نسبی کم باشند یا اصلا خویشان نسبی وجود نداشته باشد، امکان تکرار قسم وجود دارد.

🔻مدعی علیه می تواند به تنهایی خودش پنجاه قسم بخورد وتبرئه شود.

☑️درموارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین ، در صورت عدم وجود لوث و تقاضای صاحب حق برای ادای سوگند ، درصورت ادای سوگند توسط متهمین ، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

🔶در اثبات قتل عمدی از طریق قسامه ، مدعی باید پنجاه نفر برای قسامه حاضر کند ، لیکن ،اگر خویشاوندان نسبی مرد به این تعداد نداشت و یا حاضر نشدند ، هر قسم خورنده می تواند بیش از یک قسم یاد کند تا تعداد قسم ها به عدد پنجاه برسد.

🔶در جنایت براعضا ومنافع ،برخلاف قتل، مجنی علیه چه مرد باشد ،چه زن باشد می تواند درصورت نبودن نفرات لازم به همان اندازه قسم را تکرارکند.

✅صحت قسامه ،منوط به علم و یقین است.

👈🏻اگر پس از اجرای قسامه وصدورحکم قطعی براساس آن ، معلوم شود که برخی از اهداکنندگان سوگند به دروغ سوگند خورده اند ،مورد از جهات اعاده ی دادرسی محسوب میشود.