09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نکات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری

🔴ورود دسته جمعی ومسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال باتهدید وارعاب در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

🔴شخصی مرتکب به قتل عمد وسرقت مستوجب (حد)میشود دادگاه رسیدگی کننده و مرجع تجدیدنظر آن دادگاه کیفری یک و مرجع تجدیدنظر هر دو، دیوان عالی است.

🖇و همچنین فردی که متهم به ارتکاب زنا محصنه و آدم ربایی باشد همانند جرم بالا رسیدگی میشود.

📌درحال حاضر و درکلیه جرائمی که مجازات آن اعدام است مرجع صالح(دادگاه انقلاب)، در صلاحیت دادگاه انقلاب

🖇و در سایر جرائم دادگاه کیفری یک.

✨نکات ماده۳۰۳؛جرائم در دادگاه انقلاب. 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

✅رسیدگی به جرم‌قاچاق اسلحه درصلاحیت دادگاه انقلاب.

✅رسیدگی به جرم قاچاق کالاوارز حسب مورد دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی است.

✅رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات_الکی دادگاه انقلاب است.

✅رسیدگی به اتهام وارد کردن مشروبات الکی درصلاحیت دادگاه انقلاب ولی حمل نمودن آن در دادگاه کیفری ۲است.

✅جرائم ربا درصلاحیت دادگاه عمومی

✅جرم نگهداری اسلحه گرم دادگاه عمومی.

✅جرم قاچاق مشروبات الکی دادگاه انقلاب صلاحیت دارند.

🔎نکات مهم دیگر قاچاق تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب.

✋🏻ولی استفاده از آن تجهیزات در صلاحیت دادگاه کیفری ۲است.

🔴سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم قاچاق کالا وارز در برخی پرونده ها دارای صلاحیت ذاتی اولیه است.

🔴رسیدگی به جرم مواد مخدر مستلزم مجازات اعدام در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

☑️رسیدگی به اتهامات قاچاق چیان بین الملل مواد مخدر که در چهارچوب موافقت نامه های قانونی دو یا چند جانبه درخاک ایران دستگیر میشوند در مرحله دادرسی با👇🏻

👈🏻یکی از مراجع قضایی به انتخاب دادستان_کل کشوراست.

💥با تشکیل دادگاه کیفری ۱ و‌باتوجه به مقررات جاریه جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده کماکان در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.

🔺رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت کدام دادگاه است⁉️

✅برحسب میزان مجازات قانونی دادگاه کیفری یک یا دو.
👈🏻چون قصد ضربه زدن یا مقابله با جمهوری اسلامی وجود ندارد در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

🖊رسیدگی به اتهام اشخاصی که مبادرت به تهیه فیلم یاعکس از محل های اختصاصی بانوان مثل حمام ها و استخر ها نموده و اقدام به
تکثیر و توزیع آن ها میکنند نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

💥نکات ماده ۳۰۴رسیدگی به جرم قتل عمدی توسط طفل دردادگاه اطفال ونوجوانان رسیدگی میشود.

✍🏻به جرم طفلی که مرتکب قاچاق مواد مخدر شود در دادگاه اطفال و‌نوجوانان رسیدگی میشود.

👈🏻احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی از طریق ولی با سرپرست او‌ بعمل می آید.

✴️تحقیقات مقدماتی بزه پسر۱۴ساله ای که مرتکب قتل شده است
چه تحقیقات مقدماتی چه دادرسی در دادگاه اطفال ونوجوانان خواهد بود.

✅نکته مهم با لازم الاجراشدن قانون دادرسی کیفری
به (کلیه جرائم) اشخاص بالغ کمتر از (۱۸سال )حسب مورد در دادگاه اطفال ونوجوانان یا دادگاه کیفری ۱ ویژه نوجوانان رسیدگی میشود.

🔴رسیدگی به ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر افراد بالغ کمتر از ۱۸سال برحسب میزان_مجازات دادگاه اطفال ونوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان رسیدگی میشود.

نکات ماده۳۰۵؛رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی میشود.

👈🏻وبه صورت علنی خواهد بود مگرعلنی بودن مخل امنیت عمومی باشد.
و‌با حضور هیات منصفه خواهد بود.

✔️افترا در روزنامه با حضور هیأت منصفه خواهد بود.

🔴تصمیمات هیأت نظارت مطبوعاتی درحیطه وظایف و اختیارات محوله قانونی خود قطعی است امامانع شکایت واقامه دعوای ذینفع در محاکم نیست.

اعضای هیأت منصفه درتهران ۲۱نفر و در استان ها۱۴نفر است.

🔺نظر هیأت منصفه راجع به بزهکار بودن واستحقاق تخفیف باید کتبی به دادگاه اعلام شود.

حکم دادگاه مطبوعاتی مبنی بر
برائت یا محکومیت فاقد سلب حقوق اجتماعی در صورت توقیف قبلی نشریه موجب رفع_توقیف بی درنگ است.

✔️حضور هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست

✔️نداشتن سابقه ی محکومیت موثر کیفری و حداقل سن ۳۰سال از شرایط اعضای هیات منصفه است.