09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

قرارداد ارفاقی

🔴 قرارداد ارفاقی چیست⁉️

✍🏻در قانون تجارت تعریفی از قرارداد ارفاقی ارائه نشده‌است و تنها مقرر گشته: عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاََ قبول شده است برای مشاوره درانعقاد قرارداد ارفاقی دعوت مینماید، موضوع دعوت مجمع طلبکارها در رقعه های دعوت واعلانات مندرجه درجرایدبایدتصریح شود. (م. ۴۷۶ ق.ت)

🔴شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

✔️قرارداد ارفاقی بین طلبکارانی که لااقل (ماده ۴۸۰ قانون تجارت نصف به علاوهٔ یک نفر آنها با داشتن حداقل سه‌‌چهارم از کلیه مطالباتی که مورد تائید و تصدیق قرار گرفته باشد با شرایط و ضوابطی که در قانون تعیین گردیده بسته میشود.

🔺تاجر محکوم به ورشکستگی (ماده ۴۸۳ قانون تجارت) به تقلب نباشد.
اگر تاجر به ‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب شده ولی محکوم نشده باشد طلبکاران باید اعلام نظر نمایند که با احتمال برائت او چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود.

🔺اگر تاجر به ورشکستگى به تقصیر محکوم شده باشد انعقاد ارفاقی ممکن است (ماده ۴۸۴ قانون تجارت) و بستگی به نظر طلبکاران او دارد. اما اگر تاجر تعقیب شده ولی محکوم نشده باشد طلبکاران می توانند نتیجه تصمیمات خود را موکول به رسیدگى نموده و بستن قرارداد ارفاقی را به تأخیر بیندازند.

🔺طلب طلبکارها باید به تائید و تصدیق اداره یا مدیر تصفیه رسیده باشد.
گزارش کار تاجر ورشکسته در مجمع طلبکارها وسیله مدیر تصفیه ارائه و به امضاء او و عضو ناظر رسیده و مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت‌جلسه شده باشد.

🔺از کلیه طلبکارانی که طلب آنها مورد تائید قرار گرفته دعوت شده باشد.

🔴آثار قرارداد ارفاقی

🔺نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود.

🔺هیئت طلبکاران منحل می شود.

🔺اقدامی برای فروش اموال تاجر به‌ عمل نمی آید.

🔺اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه صورت‌حسابی با حضور تاجر ورشکسته تنظیم و به وی تسلیم می نماید.

🔺دفاتر تجارتی و کلیه اسناد و مدارک تاجر به وی مسترد می شود.

🔺مأموریت کسانی که مأمور تصفیه هستند اعم از اداره تصفیّه یا مدیر و عضو ناظر خاتمه می یابد.

🔺تاجر ورشکسته از حالت محجوریت خارج شده و به کار خود ادامه می دهد.

🔺اگر اختلافی در مورد حساب‌های وی و عملکرد مدیر تصفیه یا عضو ناظر و یا اداره تصفیه وجود داشته باشد جهت رسیدگی احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام گردد.

🔺طلبکارانی که جزو اکثریت نبوده و یا قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده باشند برابر آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها میرسد بهره‌مند میگردند ولی نمی توانند بقیه طلب خود را در آینده از او مطالبه کنند.

🔴ابطال قرارداد ارفاقی

🔺وقتی که تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شود.

🔺در صورتی که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی در میزان دارائی یا میزان قروض وی حیله‌ای به کار رفته و میزان حقیقی دارائی وی اعلام و قلمداد نشده است.

🔺در صورتی که قرارداد ارفاقی باطل شود کسانی که از تاجر ضمانت نموده باشند ضمانت آنها باطل می گردد.