09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

حد قوادی در حقوق جزا

📚نکاتی از حقوق جزا
حد_قوادی

✅قوادی؛ عبارت از: به هم رساندن دو نفر یا چند نفر برای زنا یا لواط است. (ماده ی ۲۴۲).
که به آن 👈🏻قیادت نیز، گفته می شود.

👈🏻حد قوادی؛ منوط به تحقق زنا یا لواط است. “تبصره ی ۱ ماده ی ۲۴۲”.
یعنی، قوادی؛ جرمی مقید است.

✔️در صورتی که، به هم رسیدگان؛ مرتکب زنا یا لواط شوند، عامل به حد قوادی محکوم خواهد شد💥۷۵ ضربه شلاق حدی💥
✋🏻👈🏻در غیر این صورت، عامل، تعزیر خواهد شد. ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶. “تبصره ی ۱ ماده ی ۲۴۲ و با در نظر گرفتن ماده ی ۲۴۴”.

🔺در قوادی؛ تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست. “تبصره ی ۲ ماده ی ۲۴۲”.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
👈🏻یعنی، قوادی جرم به عادت نیست. بلکه، جرمی واحد و ساده است. فقط، برای تحقق آن، به هم رساندن حداقل ۲ نفر، شرط است.

🔺حد قوادی؛ برای مرد یا زن؛ ۷۵ ضربه شلاق حدی است.
✋🏻اما، در👈🏻 بار دوم، و نیز در بار 👈🏻سوم؛ به حد قوادی برای مرد قواد، تبعید نیز، اضافه می شود. یعنی، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان حد، و تبعید تا یک سال. که مدت تبعید را، قاضی دادگاه مشخص می کند. “ماده ی ۲۴۳”.

🔺اگر برای قواد؛ (چه مرد و چه زن)، در ۳ مرتبه به عنوان تکرار؛ حد قوادی جاری شود، در مرتبه چهارم اعدام می شوند. “ماده ی ۱۳۶”.

🔺کسی که، دو یا چند نفر نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، مستوجب حد نیست. لکن، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شود. “ماده ی ۲۴۴”.