09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نکاتی در خصوص نقض بلا ارجاع

💠نکاتی در خصوص نقض بلا ارجاع
⚖(از: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲)

🔰نقض بلا ارجاع، در مرحله‌ی رسیدگی فرجامی (یعنی، فرجام‌خواهی از آرای موضوع مادّه‌ی ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲؛ اصلاحی ۱۳۹۴)، در شعبه‌ی « دیوان عالی کشور» مطرح می‌شود.

✍مطابق جزء (۱) از بند «ب» مادّه‌ی ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲:

🔻«اگر عملی که، محکومٌ‌علیه به اتّهام ارتکاب آن، محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متّهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره، نقض بلا ارجاع می‌شود.»

➖منظور از «نقض بلا ارجاع»؛ به معنای آن است که، رأی نقض شده، جهت رسیدگی مجدّد، به شعبه‌ی دیگری ارجاع نمی‌شود. بلکه، به شعبه‌ی صادرکننده‌ی رأی (جهت اطّلاع و بایگانی)، عودت داده می‌شود.

🔳گفتنی است که، موارد مندرج در جزء (۱) از بند «ب» مادّه‌ی ۴۶۹، در صورتی که، در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان حادث شود، دادگاه تجدیدنظر، « رأی مقتضی» صادر می‌کند. (و نه نقض بلا ارجاع).

✍مطابق بند «ت» مادّه‌ی ۴۵۰ همان قانون:

«اگر عملی که، محکومٌ‌علیه به اتّهام ارتکاب آن، محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متّهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.»

♻️بنابراین، موارد یاد شده، اگر در مرحله‌ی فرجام‌خواهی در «دیوان عالی کشور» مطرح شود، از مصادیق «نقض بلاارجاع» خواهد بود. چون، دیوان عالی کشور، در این مرحله، رسیدگی « شکلی» می‌کند؛ نه ماهوی.

🔳لیکن، اگر در مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی (استیناف) در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شود، از مصادیق «صدور رأی مقتضی» خواهد بود. چون، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، به صورت « ماهوی» است.

✍بدیهی است که، رأی مقتضی در شعبه‌ی دادگاه تجدیدنظر استان، می‌تواند (حسب مورد)؛ قرار موقوفی تعقیب، یا حکم برائت، یا حتّی، قرار منع تعقیب باشد.