09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اقامت دایم کانادا و مزایای آن

اقامت دایم کانادا و مزایای آن

افرادی که موفق به دریافت کارت اقامت دائم کانادا شده اند ،هنوز شهروند آن کشور محسوب نمی شوند اما اجازه
کار و زندگی در آن کشور را دارند.

افرادی که کارت مقیم دائم کانادا رادارند از تمام حقوق و وظایف یک شهروند کانادایی برخوردار هستند بجز حق رای دادن و پاسپورت کانادایی.

این افراد پس از چند سال زندگی در کانادا می توانند برای شهروندی کانادا اقدام کنند.
کشور کانادا بجز در یک مورد (فرزندی که در خاک کانادا متولد شود)
حق شهروندی را مستقیما به اتباع خارجی نمی دهد و همه ابتدا اقامت دائم را کسب می کنند و سپس برای شهروندی اقدام می کنند.