09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

خلع ید #اراضی مشاعی #نسق زراعی

#خلع_ید
#اراضی_مشاعی
#نسق_زراعی

✅چکیده:
اگر هیچ گونه اسناد ، مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه‌ مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان بهصورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوای خلع ید در مورد مالکیت مسموع نیست چراکه ملک دارای حدّ و حدود و مساحت مشخص و مفروز نیست تا بتوان حکم خلع ید را اجراء کرد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301404

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ل. فرزند ع. و ح.م. فرزند ص. به طرفیت آقایان و.ع.، م.ر.، ح.ح.ی و م.م. و خانمها ز.ب. و س.م. و م.ج. به خواسته خلع ید خوانده اول نسبت به 5878 متر مربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک 89 … و وضع ید خواهانها در مابهالنزاع و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مقوم به-/000/000/51 ریال و همچنین دادخواست آقای س.م. به وکالت از خواهانهای فوق به طرفیت آقایان م.پ. و ع.ل. و خانم م.ح. مبنی بر جلب ثالث در دعوای اصلی بدین شرح که به حکایت اسناد رسمی 46477-25/12/90 و 46475-25/12/90 دفترخانه … دماوند خواهانها مالک 6000 متر مربع مشاع از یک قطعه چهار هکتاری در همند آبسرد می‌باشند که پس از کسر مسیل و انهار مالکیت ایشان 5878 متر مربع می‌گردد. خوانده اول مدتها است که مبیع انتقال یافته به خواهانها را عدواناً تصرف و علیرغم مراجعات متعدد از تحویل آن استنکاف می‌کند برابر اسناد فوق مالکیت خواهانها از آقای ع.ل. انتقال یافته است و اداره ثبت اسناد مالکیت خواهانها و خواندگان دوم تا آخر و همچنین مجلوبین ثالث را که طی وکالتنامههای رسمی متعدد از سوی آقای ع.ل. به ایشان منتقل گردیده را تأیید نموده است و اعلام داشته که ششدانگ پلاک 89 اعم از اراضی دایر و بایر که متجاوز از 3260 هکتار می‌باشد در سال 1311 از سوی اداره مالیه به نمایندگی از دولت تقاضای ثبت گردیده آگهی‌های نوبتی و تجدیدی منتشر و تحدید حدود نیز انجام، ولی نسبت به حدود اعتراضاتی واصل گردیده که به دادگاه ارسال و قسمتهایی از پلاک خارج و به پلاکهای مجاور ملحق گردیده است سپس در اجرای مقررات اصلاحات ارضی برابر سند قطعی مشتمل بر رهن شماره 7483-15/5/442 هکتار مشاع از 3260 هکتار به آقای ع.ل. انتقال یافته است. آقای و.ع. آقای ح.خ. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است که در دفاع اعلام داشته با تصویب قانون اصلاحات ارضی 3260 هکتار از پلاک 89 اصلی آبسرد بین 810 نفر زارع صاحب نسق تقسیم گردیده است به گونه‌ای که به هر زارع 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار ششدانگ پلاک 89 اصلی طی سند صلح در دفترخانه … تهران واگذار گردیده است که این امر مشخص می‌نماید که کلیه 810 نفر در 3260 هکتار مالک مشاعی بوده و خواهانها باید به طرفیت همه مالکین مشاعی 3260 هکتار طرح دعوا نماید و طبق اعلام اداره ثبت اسناد نسبت به واگذاری به زارعین صاحب نسق و از جمله خواهان تا کنون سند مالکیت صادر نگردیده و املاک فوق از املاک جاری است یعنی واگذاری صورت گرفته در مرحله تشریفات مقدماتی ثبتی بوده و هیچکدام از واگذاری‌ها به صورت مفروز نمی‌باشد مورث آقای ع. مرحوم م.ع. نیز مالک چهار هکتار مشاع از 3260 هتار ششدانگ پلاک 89 اصلی طی سند 7377-6/5/42 دفترخانه … تهران می‌باشد که اداره ثبت اسناد این مالکیت را تأیید کرده است و وکیل خوانده اول اضافه نمود طبق رأی وحدت رویه 672-1/10/83 هیأت محترم دیوانعالیکشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است و لذا خواهان طبق ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته نمی‌شود اما وکیل خواهانها با تشبث به رأی وحدت رویه و مواد استنادی مدعی است که اگر چه در دفتر املاک به نام موکلین ثبت نشده است لیکن مالک رسمی شناخته می‌شوند و لذا دعوای خلع ید از طرف ایشان مسموع می‌باشد اما آنچه که ملحوظ نظر این دادگاه می‌باشد همانطور که اسناد ارائه شده و اقرار وکیل خواهانها مثبت آن است این است که مالکیت خواهانها از 4 هکتار مشاعی است و حتی مالکیت 4 هکتار از 3260 هکتار ششدانگ پلاک 89 اصلی نیز مشاع است و هیچکدام اسناد مفروز نمی‌باشند و هیچگونه اسناد و مدارک و تقسیمنامه و نقشه‌ای مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق پلاک 89 اصلی در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود ندارد و تقسیمات فیمابین کشاورزان بهصورت عادی و مفروزالرعایا می‌باشد پس بنابراین دعوای خلع ید در مورد مالکیت خواهان مسموع نیست چراکه دارای حدّ و حدود و مساحت مشخص و مفروز نمی‌باشد تا بتوان حکم خلع ید را اجراء کرد و لذا دادگاه دعوای خواهانها را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهانها را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1-ح.ل. 2-ح.م. با وکالت آقای س.م. بهطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان وخانمها 1-و.ع. 2-م.ر. 3-ح.ح.ی. 4-م.ه. 5-ب.ق. 6-ع.ل. 7-م.ج. 8-ز.ب. 9-س.م. 10 م.م. 11 م.پ. 12-م.چ. بهشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 92 مورخ 21/2/1393 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان دماوند که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید از مقدار 5878 مترمربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک 89 همند آبسرد بوده نظر به تحقیقات بهعمل آمده و پاسخ مکاتبات و استعلامات ثبتی از جمله نامه شماره 6207-30/3/1391 که گویای عدم تحدید حدود پلاک اشعاری و مآلاً عدم تعیین حدود و ثغور آن بوده و عدم ابراز مستنداتی دال بر افراز یا تقسیم پلاک مربوطه فیمابین مالکین مشاعی و نامعلوم بودن موقعیت طبیعی سهم چهار هکتاری آقای ع.ل. به دادنامه معترضعنه که در این مقام انشاء گردیده ایرادی مترتب نیست لازم به ذکراست با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات آقای ع.ل. (موقعیت کشت و زرع و یا دیگر تصرفات که افاده انتفاع به نحو مفروزالرعیه بنماید) خریداران سهام مشاعی نامبرده میتوانند خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند لهذا در مورد دعوای فوقالاشعار با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه