09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اگر شخصی بازداشت شود و با یکی از قرار های تامین کیفری آزاد شود آیاممنوع الخروج میشود

⁉️اگر شخصی بازداشت شود و با یکی از قرار های تامین کیفری مانند وثیقه و یا کفالت آزاد شود حتما ممنوع الخروج هم میشود؟

✨پاسخ به این سوال خیر است

✨یکی از دلایل صدور قرار وثیقه و کفالت که منتهی به آزادی شخص به صورت موقت میشود این است که اگر بنابر هر دلیلی متهم از دسترس خارج شود مسئولیت معرفی وی با کفیل یا وثیقه گذار است

✨یعنی مرجع قضایی به ایشان اخطار میکند که جهت انجام روند دادرسی متهم را معرفی نمایند

✨همچنین کفیل یا وثیقه گذار میتوانند هرزمان، با تحویل متهم به مرجع قضایی از خود رفع مسئولیت و یا وثیقه را آزادکنند

✨بنابراین با آزادی متهم با قرار وثیقه و یا کفالت دلیل بر اعمال مجازات و محدودیت مضاعف مانند ممنوع الخروجی نیست
✨مگر در موارد خاص با ذکر علت و توسط مرجع صالح