09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

چک حقوقی ، چک کی️فری

⭕️چک حقوقی ، چک کی️فری

حقوقی شدن چک به معنی بی اعتبار بودن آن نیست بلکه چک ارزش خود را دارد و تنها تفاوت آن با چک کیفری این است که نمی‌توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد یا او را مجازات کیفری کرد اما به هرحال سندی
است که نشان دهنده طلبکار بودن دارنده آن است و می‌توان براساس آن توقیف اموال صادرکننده را تقاضا کرد و دادگاه هم می‌تواند صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک محکوم کند مگر آنکه صادرکننده چک بتواند ثابت کند که اصلا طلبی وجود ندارد و یا اینکه چک برای یک معامله ربوی صادر شده است و یا اینکه دارنده چک طلبکار نیست و حقی ندارد.

لازم به ذکر است تنها شکایت کیفری برای وصول وجه چک کافی نیست زیرا در صورتی که این دعوی به نتیجه برسد تنها صادرکننده چک به مجازات حبس محکوم می شود و دادگاه حکمی در مورد طلب دارنده چک صادر نمی کند.
فلذا در هر دو مورد چک کیفری و حقوقی لازم است دارنده چک با تکمیل دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی مطالبه طلب کند.