09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

عدم واخواست سفته در موعد قانونی چه آثارحقوقی دارد؟

💠عدم واخواست سفته در موعد قانونی چه آثارحقوقی دارد؟

طبق نظریّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴:

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاریخ سررسید)نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:

🔸اولا👈مسؤولیت تضامنى صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.

🔸ثانیا👈امکان صدور قرار تأمین خواسته ازبین می رود، مگر با تودیع خسارت احتمالى.