09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری چه اثری دارد⁉️

🔴🔴گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری چه اثری دارد⁉️

🔵🔵به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲ دیوان عالی کشور، چون جرم کلاهبرداری در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه می باشد غیر قابل گذشت بوده و گذشت شاکی می تواند در حدود مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف مجازات شود

‌‌ ⚜⚜⚜

✴️ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی👇🏻

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب – تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ – تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

⚜⚜⚜

✴️ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی👇🏻

جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.