09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

کمیسیون وحدت رویه خدمات الکترونیک قضایی مصوبات خود را منتشر کرد.

📕 کمیسیون وحدت رویه خدمات الکترونیک قضایی، مصوبات خود جهت یکسان سازی رویه‌ها در سراسر کشور را طی اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

📗 به گزارش مرکز ارتباطات اداره کل خدمات الکترونیک قضایی، متن اطلاعیه به این شرح است:
با عنایت به برگزاری “کمیسیون وحدت رویه خدمات الکترونیک قضایی” مصوبات جلسه پنجم و ششم مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ این کمیسیون جهت یکسان‌سازی رویه‌ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارسال می‌گردد.

۱. در خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته که از دادگاه کیفری صادر شده است در حوزه قضایی شهر تهران دادخواست اعتراض ثالث به مجتمعی ارسال شود که دادسرای صادر کننده قرار در حوزه آن مجتمع قرار دارد.

۲. در خصوص دعاوی مربوط به وقف می‌بایست جهت احراز اینکه دعوای مطروحه مرتبط با وقف است مدارک و مستندات لازم دال بر وقفی بودن موضوع خواسته پیوست گردد.

۳. در خواسته ابطال عملیات اجرایی نظر به اینکه مطابق ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، در صورت ابطال اجرائیه، عملیات اجرایی نیز به تبع آن ابطال می‌شود. بنابراین چنانچه موضوع دادخواست، ابطال اجراییه باشد نیاز به افزودن خواسته ابطال عملیات اجرایی نبوده و صرفاً خواسته ابطال اجرائیه کفایت می‌نماید.

۴. با توجه به اینکه دعاویی مانند الزام به تحویل اسناد و مدارک و امثال آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، لذا از ثبت این نوع خواسته‌ها همراه با دعاوی خانوادگی در یک دادخواست خودداری شود.

۵. با توجه به اطلاق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خواسته “تعدیل اجاره‌بها” اعم از اینکه مورد اجاره منقول یا غیرمنقول باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

۶. با عنایت به اینکه خواسته‌های ابطال قرارداد اجاره، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف (پس از پایان قرارداد اجاره) و تأیید فسخ قرارداد اجاره در صلاحیت دادگاه می‌‌باشد، لذا از ارسال دادخواست‌های مربوط به این دعاوی به شورای حل اختلاف خودداری شود.