09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دلایل برترى چک بر سفته

⭕️دلایل برترى چک بر سفته

١. چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.

٢. صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه می باشد، در حالی که در سفته، باید هزینه واخواست پرداخت گردد.

٣. هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.

۴. اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد، طبق ماده ١٩ قانون صدور چک مدیرعامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه آن می باشند، در حالی که سفته به این حالت نمی باشد.

۵. خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می گردد، ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.

۶. چک تنها سند عادی لازم الاجرا می باشد، که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام نمود یا از طریق مرجع قضایى تقاضاى صدور اجراییه آن را نمود، ولی سفته فاقد چنین امتیازی می باشد….