09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

✅عدم دعوت شاکی به جلسه دادرسی از موجبات عدم اعتبار رأی دادگاه بدوی است.

(no s

چکیده:
✅عدم دعوت شاکی به جلسه دادرسی از موجبات عدم اعتبار رأی دادگاه بدوی است.
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970221401654

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند ت.، 50 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، دایر بر #جعل در اجاره‌نامه و #ممانعت_از_حق با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران بر اساس شکایت شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با بررسی اصل شکوائیه شاکی و اقدامات انجام شده و اظهارات هر یک و لایحه تقدیمی متهم در پرونده دادگاه با تردید در اتهامات انتسابی و نظر به عدم کفایت ادله اثباتی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم موصوف از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

💢نظر به اتهام آقای ر.ع. فرزند ت. دایر بر جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق که برابر دادنامه صادره به شماره 207 مورخه 29/2/92 متهم به جهت عدم احراز اتهام انتسابی تبرئه شده و با اعتراض شاکی به نام آقای الف.و. در مرحله تجدیدنظر دادنامه صادره برابر دادنامه شماره 566 مورخه 6/5/92 از دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 14 تهران نقض شده و در اجرای رأی صادره برای اقدام با تعیین وقت و اخذ اظهارات و تحقیق از طرفین با ارجاع امر به کارشناسی جهت اجرای کار کارشناسی علی‌رغم ابلاغ معترض و شاکی هزینه کارشناسی را تودیع نکرده و موضوع کارشناسی از عداد دلایل وی خارج و با توجه به انکار و تکذیب اتهام از سوی متهم در جلسه و به استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم موصوف به جهت عدم احراز بزه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 29/2/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که علی‌رغم دستور قضایی دادگاه بدوی به شرح برگ 73 پرونده دایر بر دعوت به رسیدگی شاکی پرونده، دفتر دادگاه اقدامی در این مورد ننموده و اخطاریه‌ای جهت نامبرده به منظور حضور در جلسه دادرسی صادر نشده است، بنابراین صدور رأی در ماهیت امر بدون رعایت تشریفات دادرسی موافق موازین قانونی نبوده و این‌که عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب عدم اعتبار قانونی رأی دادگاه است بنابه‌مراتب این مرجع به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا با دعوت از طرفین و نماینده دادستان و استماع اظهارات آن‌ها و عندالزوم جلب نظر کارشناسی در خصوص ادعای جعل اجاره‌نامه عادی و بررسی موضوع، در خـصـوص اتهـامـات تجـدیـدنظـرخـوانـده (متهـم پرونـده) دایـر بر ممانعت از حق و جعل اجاره‌نامه، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک‌نژاد ـ عطارد

💢در خصوص تجدیدنظـرخواهـی آقای الف.و. فرزند ع. نسـبت به دادنامه شماره 653 مورخ 26/6/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمـومی جـزایی تهران که به موجب آن حـکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامـه و ممانعـت از حق اصـدار گردیده اسـت، با توجـه به محتویات پرونده، نظر به این‌که تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌مجلس مورخ 13/12/92 درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور را استرداد نموده است دادگاه به جهت مرقوم و استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرمی‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری