09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

🔵«ابلاغ تصمیمات واحدھای ثبتی تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است نه مقررات آیین دادرسی مدنی.»

🔵«ابلاغ تصمیمات واحدھای ثبتی تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است نه مقررات آیین دادرسی مدنی.»
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره 30/5/1369 مورخ 2658/7

سؤال: چنانچه یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت تفکیک یا افراز می شود در خارج از کشور به سر برده و از محل سکونت یا کار
او اطلاعی در دسترس نباشد آیا می توان برای دعوت او به جلسات رسیدگی به افراز یا تفکیک، از مقررات آیین دادرسی مدنی طبق ماده 100
این قانون استفاده کرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اصحاب دعوی و جریان دادرسی در محاکم است. در مورد مسائل مربوط به افراز املاک که در ادارات
ثبت جریان دارد نمی توان از این ماده استفاده نمود، طریقه ابلاغ تصمیمات مسؤولین ثبتی در ماده 6 آیین نامه قانونی افراز و فروش املاک مشاع
مصوب 1358 وزارت دادگستری و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء تعیین گردیده است.
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️