09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

خلع ید

#خلع_ید

🔺خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد. در مفهوم ساده دعوای خلع ید هنگامی مطرح می گردد که شخصی بطور غیرقانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرف خارج کند.

🔸ماده 308 قانون مدنی: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان». واژه خلع ید در قانون مدنی ذکر نشده اما این ماده خلع ید را تصرف غاصبانه معرفی می کند که درواقع همان خلع ید است.

🔺سه شرط لازم برای طرح دعوای خلع ید (دفاع در دعوای خلع ید)

1. مالک بودن خواهان (ارایه سند رسمی مالکیت الزامی است. اعم از سند ثبتی یا دادنامه دادگاه مبنی بر مالک بودن خواهان)

2. تصرف خوانده

3. غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف (غصبی)

🔸وجود این سه شرط باید از سوی دادگاه احراز و معلوم گردد.