09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اگرسردفتر حق الثبت اضافه دریافت کرد، نباید از حساب خودش خسارت بدهد.

💢اگرسردفتر حق الثبت اضافه دریافت کرد، نباید از حساب خودش خسارت بدهد.

⚖ رای شماره ه / ۷۷/ ۱۰۲ مورخ ۲۰/ ۸/ ۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

⚜در ماده ۴۹ ق محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است (( وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا انطباق مبلغ وصولی با مورد اشتباه باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شودباید از محل درامد عمومی به نحوی که در ادا حق ذینفع تاخیری صورت نگیرد رد شود )) بنابراین تحمیل مسولیت استرداد وجوهی که به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر که از ان برخوردار و منتفع نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استراد وجوه زاید بر میزان مقرر در قانون از محل درامد عمومی است و در نتیجه عبارت (( جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی ، سردفتر خواهد بود )) از متن بخشنامه شماره ۲۲۲۴۷/ ۳۴/ ۱ مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۷۴ سازمان ثبت …. مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ ق دیوان عدالت اداری ابطال می شود.