09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

چگونگی تشخیص اشد مجازات

✅چگونگی تشخیص اشد مجازات

📕رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

📘مطابق ماده۱۹قانون‌مجازات‌اسلامی، قانونگذارهریک‌ازمجازات‌هارادر درجه‌ای‌خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم‌ امکان‌ سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفراشد دربین آنهابعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره۳ماده۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعددمجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات‌حبس ملاک است…؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای‌نقدی به عنوان بدیل‌مناسب‌ مجازات حبس(در مقام تخفیف وتبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین‌مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس‌توأم‌باجزای‌نقدی‌ تعیین گردیده، کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده۴۷۱قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.