09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مسئولیت قراردادی:

✴️مسئولیت قراردادی:

🔰شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی:

✔️وجود قرارداد صحیح و نافذ.
✔️وجود تعهد صحیح و قابل مطالبه.
✔️سپری شدن موعد انجام تعهد.
✔️مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد(تقصیر قراردادی).
✔️خسارت(ضرر)وارد شده باشد.
✔️ورود خسارت به طرف قرارداد باشد و نه به شخص ثالث( لزوم وجود رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده).
✔️وجود رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر متعهد.
✔️لزوم جبران خسارت به حکم عرف ،قانون،عقد.

☑️با جمع شرایط فوق،مدیون موظف به جبران خسارت قراردادی خواهد بود.مگر اینکه ثابت نماید “علت نقض،مداخله قوه قاهره یا مداخله متعهدله بوده است.