09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

از طریق سامانه‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی (نظریه کارشناس) موارد زیر قابل ارسال و پیگیری می باشند

✅ از طریق سامانه‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی (نظریه کارشناس) موارد زیر قابل ارسال و پیگیری می باشند

🔅تسلیم نظریه‌کارشناسی و افزایش حق‌الزحمه کارشناسی
🔅اعلام عذر توسط کارشناس
🔅اعلام استعفای کارشناس
🔅درخواست افزایش هزینه کارشناسی
🔅درخواست صدور معرفی‌نامه
🔅درخواست مهلت جهت ارائه نظریه کارشناسی
🔅درخواست تعیین وقت جهت اجرای قرار کارشناسی
🔅درخواست اخطار به طرفین جهت همکاری با کارشناس
🔅اعلام وضعیت مرخصی و عدم امکان کارشناسی
🔅درخواست تصویر از اوراق پرونده توسط کارشناس
🔅درخواست مطالعه پرونده توسط کارشناس
🔅ارائه توضیحات مورد نظر شعبه
🔅اعلام نظریه‌تکمیلی

🔸حسب اطلاع

مقرر گردیده با راه‌اندازی کامل سیستم “ارسال الکترونیکی نظریه کارشناسی” بتدریج دستمزد کارشناسان‌رسمی مستقیما از طریق سیستم‌قضائی به حساب بانکی کارشناس واریز گردد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و دریافت فیش از پرونده و تحویل به کانون نخواهد بود/ کارشناسان رسمی