09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دانشگاههای ترکیه 🇹🇷🇹🇷🇹🇷که مورد تایید وزارت بهداشت ایران هستند.

دانشگاههای ترکیه 🇹🇷🇹🇷🇹🇷که مورد تایید وزارت بهداشت ایران هستند:

1.دانشگاه استانبول (دانشکده های جراح پاشا و چاپا) Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)
2.دانشگاه حاجت تپه Hacettepe Universiesi
3.دانشگاه آنکارا Ankara Universitesi
4.دانشگاه آناتولی Anadolu Universitesi (University of Anatolia)
5.دانشگاه 9 ایلول (دوقوز ایلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)
6.دانشگاه غازی Gazi Universitesi
7.دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)
8.دانشگاه عثمان غازی Osmangazi University
9.دانشگاه مرمره Marmara University
10.دانشگاه چکورووا Cukurova University
11.دانشگاه اولوداغ Uludag University
12.دانشگاه کارادنیز Karadeniz Technical University
13.دانشگاه 19 مایس سامسون ( Ondoks Mayis (University Samsun University
14.دانشگاه تراکیا Trakya University
15.دانشگاه سلجوق Selcuk University
16.دانشگاه فاتح Fatih University
17.دانشگاه خاورمیانه آنکارا Middle East University (در رشته‌های علوم پایه پزشکی)