09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

رای راجع به ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود سپری کرده اند.

📣📣ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند.

🔹تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶
🔹شماره دادنامه: ۸۰۸
🔹کلاسه پرونده: ۹۵/۹۶٢
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

💠موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

✅رأی هیأت عمومی:

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات‌های مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی مجازات تلقی می‌شود که نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی