09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تغییر کاربری

تغییر_کاربرى

✅چکیده:
صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها تخلف به عنوان تغییرکاربری تلقی نمی شود؛ دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/05/28
🔹شماره رای نهایی:
9209970223800715

✅رای بدوی

در خصوص شکایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی آقای غ.ن. علیه آقای ع.ت. فرزند ح. دایر بر #تغییر_کاربری یک قـطعه زمـین به مسـاحت 5000 متر مربـع به صورت دیوارکشی (مساحت زیر دیوار 60 متر مربع در طول 100 متر و عرض 50 متر) پلاک … اصلی از بخش جوادآباد از نوع اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای م. بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده‌یک قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً اظهارات مشتکی عنه به اینکه: تعدادی درخت در زمین کاشته ام 5 ساله و 7 ساله و حیوانات درخت ها را نابود کردند کابل های برق را بردند فنس کشیده بودم همه را کندند برای حفاظت از گزند حیوانات دور زمین را دیوار کشـیدم. فلذا بـنا به مراتب مذکور و اینکه دیـوارکشـی اراضـی زراعی که فقـط به منظور حفاظت اراضی و محصور کردن آن انجام شود از مصادیق تغییرکاربری اراضی زراعی محسوب نمی‌گردد و نظریه شماره 1553/7 – 17/3/82 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مزبور است به‌لحاظ عدم احراز وقوع جرم و مسـتنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی جزایی بخش جوادآباد

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209972928300337مورخ 1/4/92 صادره از شعبه اول دادگـاه عمـومی بخـش جوادآباد که بـه موجب آن حکـم بـر برائت آقای ع.ت. فرزند ح. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک 165 اصلی واقع در روستای م. از توابع بخش فوق الذکر اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعـی و باغ ها تخـلف به عنوان #تغییر_کاربری تلقی نمی‌گردد اساساً نظر به اینکه دیوارکشی وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ19/4/86 هیأت وزیران در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد در مانحن¬فیه دلیل و مستندی که دلالت نماید دیوار احداثی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شده اسـت ارائه و ابـراز نگردیـده است بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه