09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

کارگران بیکار شده ناشی از سیل مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند

✍️ کارگران بیکار شده ناشی از سیل مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند

✅ مدیرکل بیمه بیکاری وزارت_کار:

تمامی کارگران بیمه پرداز مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که در اثر سیل، بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های آنها آسیب دیده، تا بازسازی و رفع مشکل و بازگشایی کارگاه برابر با تبصره (۲) ماده (۲) قانون بیکاری و مطابق جدول ماده ۷ به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تحت پوشش دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.