09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

حذف نام همسر اول از شناسنامه

حذف نام همسر اول از شناسنامه

افراد زیادی هستندکه بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر از شناسنامه خودهستند.

مطابق قانون چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش میتواند به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و در خواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم وثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است بنابراین به صرف انتخاب همسر ومعرفی آن نمیتوان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد ودوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی وسند طلاق قابل استنباط باشد.

اگر همسر فردی فوت کند در صورت ثبت شدن ازدواج فرد میتواند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه اش حذف کند .

حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود هرچند که نام پدر و مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد .