09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تعزیرات‌منصوص‌شرعی و مصادیق آن

49 of 362
(no s

✅ *تعزیرات‌منصوص‌شرعی و مصادیق آن

🔸 *تعریف* :

مجازاتی است که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل‌معین موجباً و کماً و کیفاً مشخص شده باشد. مثل 30تا99ضربه‌شلاق. البته در احصاء شمارش مصادیق آن مابین فقهاء اتفاق عقیده نیست .

🔸 *مهمترین مصادیق* :

نزدیکی با همسر در روز ماه‌رمضان :
تا25 ضربه شلاق

– نزدیکی باهمسر درحال حیض :
تا 25 ضربه شلاق

– خوابیدن دومرد یا یک‌مردودوکودک به صورت برهنه درزیریک پوشش :
30 تا 99 ضربه شلاق

هم‌جنس‌بازی مردان :
31 تا 74 ضربه شلاق

– روزه‌خواری (تظاهر) :
تا 74 ضربه شلاق

ازاله‌ی‌بکارت دختربا انگشت :
30 تا 99 ضربه شلاق
البته فقهاء درمیزان تعزیر دراین خصوص اختلاف دارند.

جماع زوج بازوجه متوفی خود :
31 تا 74 ضربه شلاق

🔸تفاوت مهم تعزیرات‌منصوص‌شرعی با حدودشرعی این است که به خلاف حدود که میزان آن ها ثابت است تعزیرات‌منصوص دارای اقل‌واکثر هستند والا هردو درشرع مقدس دارای موجب‌ونوع‌وسابقه ی معین هستند و لیکن تعزیرات‌غیرمنصوص دارای نوع و میزان نامعین درشرع هستند هرچند که موجب آن ها ممکن است معین باشد یا نباشد .

🔸به موجب رای وحدت رویه شماره
۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰
کیفر رابطه‌نامشروع مادون ‌از زنا تعزیرمنصوص‌شرعی نیست.