09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

میزان وثیقه سفرهای مورد استفاده مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی

میزان وثیقه سفرهای مورد استفاده مشمولان خدمت #نظام_وظیفه عمومی 🇮🇷🇮🇷چقدر است؟

✅ سفرهای علمی : 80 میلیون ریال وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی. (سفرهای مطالعاتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز به عنوان سفرعلمی تلقی می گردد.

✅ سفرجهت ادامه تحصیل (معافیت تحصیلی خارج از کشور):200 میلیون ریال وجه نقد.

✅ سفرسیاحتی (غیرزیارتی ، غیرعلمی) : 150 میلیون ریال وجه نقد.

✅ سفرهای زیارتی عراق وعربستان : 30میلیون ریال وجه نقد.

✅ سفردوره های مشترک : 150 میلیون ریال وجه نقد.