09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

🛑نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

🔹نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ اداره حقوقی قو قضاییه:

🛑با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون ، جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اِعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.