09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

✴️جرم عقیم و جرم محال

✴️جرم عقیم و جرم محال

✅ جرم محال 👇🏻

👈🏻هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر اجرا را تا به آخر پیموده، لیکن به مساعی خود نتیجه ای بدست نیاورده.
🔘 مثال:
➖سارقی که دست در جیب تهی دیگری میکند!
⚖ ماده 122 ق.م.ا : هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

✅جرم عقیم 👇🏻

👈🏻در جرم عقیم فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار میگیرد ولی بنا به دلایلی مانند نداشتن مهارت نتیجه ای بدست نمی آورد.
🔘مثال :
➖کسی در مسیر شخص دیگر بمب ساعتی کار میگزارد اما ممکن است شخص در تاخیر کند و به او آسیبی نرسد.

🔰 تفاوت جرم محال و عقیم:
👈🏻در این است که تحقق جرم در جرم عقیم همیشه ممکن است ولی در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست.