09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اقسام قرارهای کیفری

💥اقسام قرارهای کیفری
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
1⃣👈🏻اعدادی

🔘تکمیلی‌
➖باقرینه ( مانند برخی از کارشناسی ها ).
➖بی قرینه ( تحقیقات محلی/ معاینه محل/ نیابت قضایی ).

🔘تامینی
➖محدود کننده آزادی
➖سالب آزادی

2⃣👈🏻نهایی

🔘شکلی
➖قابل اعتراض ( موقوفی تعقیب/ تعلیق تعقیب ).
➖غیر قابل اعتراض ( عدم صلاحیت/ ترک تعقیب ).

🔘ماهوی
➖قابل اعتراض ( منع تعقیب ).

➖غیر قابل اعتراض ( جلب دادرسی ).