09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

📛برق دزدی

📛برق دزدی

🔴دستکاری برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف و سوخت برق میشود، مصادیق بارز سرقت یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی( ماده ۱۹۷ ق.م.ا) و میتواند مشمول ماده ۶۶۱ ق.م.ا در بخش تعزیرات قرار گیرد.

🔴براین اساس دستکاری کنتور به صورت متقلبانه و در راستای فریب ماموران برق که به منظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی صورت می پذیرد، علاوه بر اینکه عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری نیز محسوب می شود که مجازات مرتکب آن نیز علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.