09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مواردی که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست :

♨️مواردی که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست :

✔️اقامتگاه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد : مرکز مهم امور خود زن است.

✔️اقامتگاه زنی که با رضایت شوهرخود مسکن جدا اختیار کرده است : مرکز مهم امور خود زن است.

✔️اقامتگاه زنی که با اجازه دادگاه مسکن علیحده اختیار کرده است : مرکز مهم امور خود زن است.

✔️اقامتگاه زن محجور(دیوانه – غیر بالغ) : اقامتگاه ولی یا قیم اوست.

✔️اقامتگاه زنی که شوهر او محجور (دیوانه -غیربالغ ) است: مرکز مهم امور خود زن است.

🔴🔴اقامتگاه زن ناشزه چه مکانی است⁉️

⭕️اقامتگاه زن ناشزه همچنان اقامتگاه شوهر او می باشد ، چراکه نشوز عملی غیرقانونی است و به دلیل نشوز این امتیاز به زن ناشزه داده نمی شود که اقامتگاه او هم از شوهرش جدا شود.