09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی در قانون جدید چک

💢 شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی در قانون جدید چک

❎ ١. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

❇️ ٢. ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.

✳️ ٣. ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

🔰 ۴. ارائه نامه رسمی از مرجع قضایى یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.

✅ ۵. ارائه حکم قضایى مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

⚠️ ۶. سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارند