09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

✔️موارد پرداخت دیه از سوی صندوق تامین خسارات بدنی

💥صندوق تامین خسارات بدنی

✔️موارد پرداخت دیه از سوی صندوق
🔘فقدان یا انقضای بیمه نامه

🔘بطلان قرارداد بیمه

🔘شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب بیمه

🔘در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خسارت بدنی بیش از سقف مذکور باشد ما به التفاوت از سوی صندوق تامین میشود.

🔘کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

🔘تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر.

#ماده_۲۱_قانون_بیمه_اجباری_شخص_ثالث_مصوب_۱۳۹۵