09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

فسخ نکاح برای زن عقیم

✴️براساس یک رای صادره از دیوان عالی کشور، چنانچه زن به روش طبیعی باردار نشود اما با اهدای تخمک امکان بارداری وی باشد، عقیم محسوب نمیشود و امکان فسخ نکاح وجود ندارد.