09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

آیا میدانستید؟حقوق کار

#آیا_میدانستید

💼که اگر در محل کارتان به دلیل شرایط محیطی، دچار آسیب های جسمی مستمر (مانند عارضه دیسک کمر) گردید میتوانید خسارت خود را از کارفرما مطالبه نمایید!

✅ در صورتی که شرایط محیطی محل کار شما و همچنین وظایف محوله به شما، ایجاب میکند که مثلاً ساعتها ایستاده کار کنید و یا مجبور باشید تا ساعتها بدون تحرک روی صندلی بنشینید، و یا در محیط آلوده ای باشید، بعد از مدت چند سال ممکن است به عوارضی همچون دیسک کمر، دیسک گردن، آرتروز، ساییدگی مچ دست، کم شنوایی، بیماری های ریوی و غیره دچار شوید! از آنجایی که مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، کارفرما در مقابل خسارات وارده به پرسنل خود، مسئولیت تام و کامل دارد، فرد آسیب دیده میتواند جبران کلیه خسارات جسمی وارده را از محکمه حقوقی مطالبه نماید.