09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اسباب مالکیت

🔴اسباب مالکیت🤔🤔🤔

✅از نظر قانون افراد تنها می‌توانند به چهار طریق مالک شوند:

✅یڪے از این طرق «احیاے اراضے موات و حیازت اشیاء مباحه» است. در توضیح باید گفت ڪه منظور از احیاے اراضے موات، مالک شدن زمین‌‌‌هاے بدون مالک و بدون استفاده از طریق عمران و آبادے آنهاست؛ به این ترتیب ڪه شخص در زمین بی‌صاحبے ڪه سابقه عمران هم ندارد، اقدام به زراعت، درخت‌ڪارے یا ساخت بنا ڪند و از این طریق زمین را مالک شود. اما منظور از حیازت اشیاے مباحه، سیطره و تسلط مادے اشخاص بر چیزهاے بدون مالک است. در هر سرزمین منابعے وجود دارد ڪه مالک خاص نداشته و عموم مردم حق استفاده از آنها را دارند.

✅حال اگر افراد به قصد تملک از این اموال و منابع بهره‌بردارے ڪنند تا میزانے ڪه استفاده برده‌اند مالک محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، فردے ڪه حیوان رها در طبیعت را شڪار می‌ڪند طبق این قاعده مالک آن شناخته می‌شود. در حال حاضر به دلیل حفظ مصالح عمومے، زمین‌هاے بدون استفاده و ثروت‌هاے عمومے در اختیار حڪومت اسلامے قرار دارد تا با توجه به مصالح ڪشور، درباره آن‌ها تصمیم گرفته و اقدام شود. ‌‌بنابراین شاهد هستیم ڪه محدودیت‌هاے بسیارے در مورد احیاے اراضے موات و حیازت مباحات وجود دارد.

راه دیگر تملک، «قرارداد» است مانند اینڪه ڪسے به صورت قانونے مالے را از دیگرے خریدارے ڪند یا هدیه بگیرد.

✅قانونگذار راه دیگر مالک شدن افراد را «اخذ به شفعه»‌ بیان ڪرده است. منظور از حق به شفعه این است ڪه در صورتے ڪه ملک یا زمینے متعلق به دو نفر باشد و ملک قابل تقسیم باشد و یڪى از آنها سهم خود را به دیگری بیع کند؛ شریک حق دارد قیمتى را ڪه مشترى داده است به او بدهد و سهمے را ڪه خریدارے ڪرده براے خود ڪند.

✅«ارث» دیگر سببے است ڪه افراد را به صورت قهرے در مقام مالک قرار می‌دهد.